Informacja RTG

Informacja RTG

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną polegającej na uruchomieniu pracowni rtg oraz uruchomieniu i stosowaniu aparatów rtg na zdrowie ludzi i na środowisko.

Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1792, z późn. zm.), informuję, że w jednostce organizacyjnej:
Justyna Sadkowska Estident Stomatologia 42-200 Częstochowa ul. Krakowska 45/1
wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca  na:uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące /typ aparatu rtg/
1.Aparat rtg stomatologiczny do zdjęć panoramicznych. Producent Sirona.
Typ Aparatu Pantomograf 3D CEPH Model Orthophos SL prod. 2017r.
2.Aparat rtg stomatologiczny punktowy do zdjęć wewnątrzustnych
Typ HELIODENT PLUS , Producent SIRONA Rok produkcji 2017
uruchamianiu pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniowania jonizującego, w szczególności pracowni rentgenowskich lub medycznych pracowni rentgenowskich /typ pracowni/ Pracownia Rentgenowska w zakresie diagnostyki medycznej stomatologicznej.
Dla jednostki zostały wydane decyzje zezwalające na uruchomienie i stosowanie aparatów rtg oraz na uruchomienie pracowni rtg /organ wydający, nr decyzji, data wydania/
1.Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny,Uruchomienie Pracowni rtg w zakresie Diagnostyki medycznej (stomatologicznej) Decyzja Nr 138/2018 z dnia 16.04.2018
2. Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Uruchomienie i stosowanie aparatów rengenowskich do celu diagnostyki medycznej Decyzja Nr 139/2018 z dnia 16.04.2018
Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo atomowe, w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii B narażenia. Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na  podstawie: systematycznych pomiarów dawek indywidualnych/pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy w sposób pozwalający stwierdzić prawidłowość zaliczenia pracowników do tej kategorii.
W przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych /dawka skuteczna, dawka równoważna/ określonych dla  pracowników.
W dniu 05.04.2018 przeprowadzono pomiary dozymetryczne rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego X wokół aparatu rtg
1.Pantomograf Orthophos SL 3D,
2. Heliodent Plus , Producent SIRONA podczas których potwierdzono, że konstrukcja ścian, stropów, okien, drzwi oraz zainstalowane urządzenia ochronne w pracowni rtg zabezpiecza osoby pracujące, osoby z ogółu ludności przebywające w sąsiedztwie, a także osoby z ogółu ludności w przypadku pracowni rtg znajdującej się w  budynku mieszkalnym przed otrzymaniem w ciągu roku dawek określonych w § 2 i § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1325).
Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z  narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby – przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej – liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz  prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez  nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe.
Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że działalność w minionych 12  miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska nie są uwalniane substancje promieniotwórcze.

* odpowiednie wybrać

Informacja RTG